News

  1. Полици за палети во сеизмички зони

    Date:

    Полиците за палети монтирани во области во кои е познато дека постои ризик од сеизмичка активност треба да бидат дизајнирани, изградени и конструирани на посебен начин за да бидат отпорни на сеизмички сили. Регионите во Европа кои најмногу се изложени на ризик се прикажани на мапата. Извор на фотографија:  www.share-eu.org Секоја инсталација тре...