Полици за палети во сеизмички зони

Полици за палети во сеизмички зони

Полиците за палети монтирани во области во кои е познато дека постои ризик од сеизмичка активност треба да бидат дизајнирани, изградени и конструирани на посебен начин за да бидат отпорни на сеизмички сили.

Регионите во Европа кои најмногу се изложени на ризик се прикажани на мапата.

Sisteme de stelaje pentru paleți în zonele seismice

Извор на фотографија: www.share-eu.org

Секоја инсталација треба да биде способна да издржи сеизмичка активност без да се сруши и да повреди луѓе или да оштети инвентар.

Ефективниот сеизмички дизајн е комплексен, поради што Dexion има високо квалификувани инженери, кои употребуваат врвна технологија за пресметка на носечките и статичните параметри на системот за полици и пресметковна анализа изведена во согласност со нормативите за димензионирање на сеизмичкото забрзување.   

Dexion има изведено многу такви инсталации за клиенти низ Европа и пошироко. Како активни членови на Европската Федерација за Полици (European Racking Federation), технички работни групи за развивање на полици, Dexion нуди решенија кои се ефективни и компатибилни со прописите.  

На фотографиите се прикажани примери од неколку компоненти и делови инсталирани за клиенти во различни индустрии.